ราชวิทยาลัยและสมาคมแพทย์

ราชวิทยาลัย

  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย   ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์

  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
  สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
  สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
  มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย