ม.มหิดล กาญจนบุรี ต่อยอดเกษตรอัจฉริยะ สร้างผลกำไรคืนสู่ชุมชน

07 ก.ย. 2566 11:07:57จำนวนผู้เข้าชม : 136 ครั้ง

 ด้วยวงล้อเศรษฐกิจชาติที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดล BCG ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกสู่การเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยถือภารกิจสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของชาติด้วยองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยี


 

                    ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในฐานะ "ปัญญาของแผ่นดิน" ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถือเป็นภารกิจสำคัญในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจชาติสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วย "พลังแห่งชุมชน" บนพื้นฐานของ "เกษตรอัจฉริยะ" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้องค์ความรู้จากการทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                           3 ปีที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ "นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่ออนาคต" แบบ Non Degree ตามนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ปัจจุบันพร้อม "ออกดอกออกผล" แล้ว สู่การสร้าง "Social Enterprise" เพื่อชุมชน
                           ด้วยหลักการแห่ง "Precision Agriculture" หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างแม่นยำ ภายใต้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตที่ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบให้ชุมชนที่ผ่านมา ปัจจุบันได้เกิดเป็น "ผลิตผลใหม่ทางการเกษตร" จากการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ "สังคมแห่งสุขภาวะ" ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนและประเทศชาติ
                          อาทิ "มะเขือเทศควบคุมความหวานระดับสูง" ที่จะทำให้มะเขือเทศไม่ได้ปรากฏเพียงใน "จานผัก" แต่จะสามารถจัดรวมกับ "จานผลไม้" โดยที่ยังคงอุดมไปด้วยสารอาหาร และเพิ่มเติมด้วยความหวานจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
                          หรือการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรผลิตพืชผักโซเดียมต่ำ เพื่อคุณค่าที่คู่ควรกับ "จานสลัด" และพร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
                         สิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ จะทำอย่างไรให้ "Social Enterprise" แห่งชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเกิดความยั่งยืน ภายใต้การทำงานที่สอดประสานระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (Agriculture and Innovation Center - AIC) พร้อม "คืนกำไรสู่ชุมชน" เพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นของขวัญตอบแทนการสนับสนุนของชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่มีให้กันอย่างอบอุ่นและต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา ให้พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น "Eco - Smart Campus" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วย "พลังแห่งชุมชน" ต่อไป


ภาพโดย : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี